ELEMENTAL HOLDING SA Raport okresowy roczny za 2019 R

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

30.06. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport okresowy roczny za 2019 R

<TAB> WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 2019 2018 2019 2018 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 474 789 343 185 Koszty działalności operacyjnej 11 299 9 728 2627 2 280 Zysk (strata) na działalności operacyjnej -10 028 -8 850 -2331 -2 074 Zysk (strata) brutto -11 940 -7 851 -2776 -1 840 Zysk (strata) netto -11 858 -8 679 -2757 -2 034 Liczba udziałów/akcji w sztukach średnioważona 170 466 065 170 466 065 170 466 065 170 466 065 Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro) -0,0700 -0,0500 -0,0160 -0,0120 Aktywa trwałe 301 551 313 514 70 812 72 910 Aktywa obrotowe 94 418 84 679 22 172 19 693 Kapitał własny 291 026 302 884 68 340 70 438 Zobowiązania długoterminowe 64 490 56 631 15 144 13 170 Zobowiązania krótkoterminowe 40 454 38 678 9 500 8 995 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -7 836 -8 519 -1 822 -1 997 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 6 478 -3 940 1 506 -923 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -173 1 626 -40 381 </TAB> Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1 kom espi zdz