REDAN SA Raport okresowy roczny za 2019 R

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

30.06. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport okresowy roczny za 2019 R

<TAB> WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 2019 2018 2019 2018 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 156 272 154 242 36 327 36 148 Zysk (strata) z działalności operacyjnej (177 758) (159 229) (41 322) (37 317) Zysk (strata) przed opodatkowaniem (109 481) (20 738) (25 450) (4 860) Zysk (strata) netto (112 480) (24 917) (26 147) (5 840) Całkowity dochód (strata) przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej (112 480) (24 917) (26 147) (5 840) Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 4 688 (4 490) 1 090 (1 052) Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 640 (5 722) 149 (1 341) Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (5 783) 9 167 (1 344) 2 148 Przepływy pieniężne netto, razem (455) (1 045) (106) (245) Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) (3,15) (0,70) (0,73) (0,16) wg stanu na dzień 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018 Aktywa razem 55 434 157 715 13 017 36 678 Aktywa obrotowe 39 090 89 870 9 179 20 900 Aktywa trwałe 16 344 67 845 3 838 15 778 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 41 509 31 310 9 747 7 281 Zobowiazania długoterminowe 10 247 11 400 2 406 2 651 Zobowiązania krótkoterminowe 31 262 19 910 7 341 4 630 Kapitał własny 13 925 126 405 3 270 29 397 Kapitał zakładowy 35 709 35 709 8 385 8 304 Liczba akcji 35 709 244 35 709 244 35 709 244 35 709 244 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 0,39 3,54 0,09 0,82 </TAB> Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1 kom espi zdz