HUBSTYLE SA Raport okresowy roczny za 2019 R

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

30.06. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport okresowy roczny za 2019 R

<TAB> WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 2019 2018 2019 2018 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 606 324 141 76 Strata na działalności operacyjnej -2 229 -3 079 -519 -722 Strata brutto -2 562 -7 185 -596 -1 686 Strata netto -2 562 -7 185 -596 -1 686 Całkowite dochody ogółem -2 562 -7 185 -596 -1 686 Aktywa razem 13 034 5 993 3 061 1 394 Rzeczowe aktywa trwałe 172 11 40 3 Należności krótkoterminowe 88 103 21 24 Zobowiązania krótkoterminowe 10 042 552 2 358 128 Zobowiązania długoterminowe 114 0 27 0 Kapitał własny 2 878 5 441 676 1 265 Kapitał podstawowy 3 200 2 600 751 605 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -1 987 -2 183 -462 -512 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -6 558 -1 407 -1 526 -330 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 9 219 3 590 2 145 842 Zmiana stanu środków pieniężnych 674 0 158 0 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą(zł/EUR) -0,08 -0,28 -0,02 -0,07 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą ( w zł./EUR) -0,08 -0,28 -0,02 -0,07 </TAB> Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1 kom espi zdz