ELEMENTAL HOLDING SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

30.06. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS

<TAB> WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 2019 2018 2019 2018 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 2 244 349 1 784 149 521 723 418 137 Koszt własny sprzedaży 1 985 246 1 733 098 461 492 406 173 Zysk (strata) na działalności operacyjnej 72 993 53 374 16 968 12 509 Zysk (strata) brutto 50 853 45 906 11 821 10 759 Zysk (strata) netto 39 900 35 744 9 275 8 377 Zysk (strata) netto podmiotu dominującego 17 905 26 080 4 162 6 112 Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro) dla podmiotu dominującego 0,11 0,15 0,03 0,04 Liczba akcji w sztukach średnioważona 170 466 065 170 466 065 170 466 065 170 466 065 Aktywa trwałe 533 349 436 140 125 243 101 428 Aktywa obrotowe 537 642 371 930 126 251 86 495 Kapitał własny 532 833 515 851 125 122 119 965 Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej 465 724 486 266 109 363 113 085 Zobowiązania długoterminowe 168 659 76 213 39 605 17 724 Zobowiązania krótkoterminowe 369 498 216 006 86 767 50 234 Wartość księgowa na akcję (zł/euro) 2,73 2,85 0,64 0,66 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 38 999 34 512 9 066 8 088 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -45 382 -31 558 -10 550 -7 396 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 36 948 -13 386 8 589 -3 137 </TAB> Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1 kom espi zdz