RAINBOW TOURS SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

30.06. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS

<TAB> WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 2019 2018 2019 2018 Działaln. kontyn. przychody ze sprzedaży 1 745 960 1 599 106 405 867 374 770 Zysk (strata) na działalności operacyjnej 38 809 13 300 9 022 3 117 Zysk (strata) przed opodatkowaniem 35 510 10 006 8 255 2 345 Zysk (strata) netto 28 595 7 560 6 647 1 772 Całkowite dochody (ogółem) 26 160 15 124 6 072 3 544 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 115 021 -5 439 26 738 -1 275 Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -51 964 -44 177 -12 080 -10 353 Środki pieniężne netto z działalności finansowej -19 013 39 401 -4 420 9 234 Zwiększenie (zmniejszenie) netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 44 044 -10 215 10 239 -2 394 Aktywa razem 507 288 421 939 119 124 98 126 Zobowiązania długoterminowe 100 622 90 261 23 629 20 991 Zobowiązania krótkoterminowe 277 980 225 893 65 276 52 534 Kapitał własny 128 686 105 785 30 219 24 601 Wyemitowany kapitał akcyjny 1 455 1 455 342 338 Ilość akcji zwykłych (co do dywidendy) 14 552 14 552 14 552 14 552 Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (wyrażony w PLN / EUR na jedną akcję) 1,97 0,52 0,46 0,12 Wartość księgowa na jedną akcję  8,84 7,27 2,08 1,69 </TAB> Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1 kom espi zdz