INVISTA SA Raport okresowy za 2019 SA-R

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

30.06. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport okresowy za 2019 SA-R

<TAB> WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 2019 2018 2019 2018 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 29 35 7 8 Zysk (strata) z działalności operacyjnej -10 874 -13 715 -2 528 -3 214 Zysk (strata) brutto -12 638 -13 507 -2 938 -3 166 Zysk (strata) netto -10 203 -12 173 -2 372 -2 853 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -412 -1 761 -96 -413 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 47 518 11 121 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 167 -249 39 -58 Przepływy pieniężne netto, razem -198 -1 492 -46 -350 Aktywa, razem 33 934 45 989 7 969 10 695 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 20 441 16 061 4 800 3 735 Zobowiązania długoterminowe 0 0 0 0 Zobowiązania krótkoterminowe 3 721 3 309 874 770 Kapitał własny 15 220 32 283 3 574 7 508 Kapitał zakładowy 8 677 8 677 2 038 2 018 Liczba akcji (w szt.) 14 461 991 14 461 991 14 461 991 14 461 991 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -0,71 -0,84 -0,16 -0,20 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,71 -0,84 -0,16 -0,20 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 1,05 2,23 0,25 0,52 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 1,05 2,23 0,25 0,52 Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00 </TAB> Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1 kom espi zdz