HUBSTYLE SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

30.06. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS

<TAB> WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 2019 2018 2019 2018 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 9 654 8 549 2 246 2 006 Zysk na działalności operacyjnej -5 895 -9 713 -1 371 -2 279 Zysk brutto -6 228 -9 824 -1 449 -2 305 Zysk netto -6 228 -9 851 -1 449 -2 312 Całkowite dochody ogółem -6 228 -9 182 -1 449 -2 155 Aktywa razem 9 059 4 725 2 127 1 099 Rzeczowe aktywa trwałe 935 346 220 80 Należności krótkoterminowe 2 507 316 589 73 Zobowiązania krótkoterminowe 13 432 3 228 3 154 751 Zobowiązania długoterminowe 359 0 84 0 Kapitał własny -4 732 1 497 -1 111 348 Kapitał podstawowy 3 200 2 600 751 605 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -8 808 -4 380 -2 049 -1 028 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 14 1 800 3 422 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 9 590 2 392 2 231 561 Zmiana stanu środków pieniężnych 796 -188 185 -44 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą z działalności kontynuowanej i działalności zaniechanej(zł/EUR) -0,19 -0,35 -0,04 -0,08 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą z działalności kontynuowanej i działalności zaniechanej(zł/EUR) -0,19 -0,35 -0,04 -0,08 Zysk na zbyciu działalności zaniechanej 0 680,00 0 160 Zyska ( strata) netto z działalności zaniechanej 0 -11 0 -3 </TAB> Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1 kom espi zdz