ADIUVO INVESTMENTS SA Raport okresowy roczny za 2019 R

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

30.06. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport okresowy roczny za 2019 R

<TAB> WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 2019 2019 PRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW 01.01.2019-31.12.2019 01.01.2018-31.12.2018 01.01.2019-31.12.2019 01.01.2018-31.12.2018 Przychody ze sprzedaży 2 101 3 673 489 861 Zysk/strata ze sprzedaży (2 069) (3 398) (481) (796) Zysk/strata przed opodatkowaniem 1 532 (16 586( 356 (3 887) Zysk/strata na akcję przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej podstawowy 0,04 (1,39) 0,01 (0,33) rozwodniony 0,04 (1,39) 0,01 (0,33) Całkowite dochody ogółem 528 (14 919) 123 (3 496) SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ 01.01.2019-31.12.2019 01.01.2018-31.12.2018 01.01.2019-31.12.2019 01.01.2018-31.12.2018 Aktywa trwałe 146 617 139 112 34 429 32 352 Aktywa obrotowe 2 711 1 711 637 398 Aktywa ogółem 149 328 140 823 35 066 32 750 Kapitał własny 130 389 120 294 30 619 27 975 Zobowiązania długoterminowe 10 864 8 555 2 551 1 990 Zobowiazania krótkoterminowe 8 076 11 974 1 896 2 785 Pasywa ogółem 149 328 140 823 35 066 32 750 SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 01.01.2019-31.12.2019 01.01.2018-31.12.2018 01.01.2019-31.12.2019 01.01.2018-31.12.2018 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (3 293) (1 889) (776) (443) Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (5 410) (14 311) (1 258) (3 354) Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 8 494 16 313 1 976 3 823 Przepływy pieniężne netto razem (209) 113 (49) 26 </TAB> Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1 kom espi zdz