ARTERIA SA Raport okresowy roczny za 2019 R

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

30.06. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport okresowy roczny za 2019 R

<TAB> WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 2019 2018 2019 2018 Przychody netto ze sprzedaży 14 999 15 490 3 487 3 630 Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 420 187 563 44 Zysk (strata) przed opodatkowaniem (1 560) (1 740) (363) (408) Zysk (strata) netto (1 560) (1 740) (363) (408) Średnia ważona liczba akcji 4 269 520 4 269 520 4 269 520 4 269 520 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 3 040 1 160 707 272 Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (1 116) (1 732) (260) (406) Przepływy pieniężne z działalności finansowej (1 636) 571 (380) 134 Przepływy pieniężne netto Razem 288 (1) 67 - Aktywa trwałe 90 877 87 211 21 340 20 282 Aktywa obrotowe 41 533 15 151 9 753 3 523 Aktywa Razem 132 410 102 362 31 093 23 805 Zobowiązania Razem 105 773 74 165 24 838 17 248 Zobowiązania długoterminowe 48 631 50 794 11 420 11 813 Zobowiązania krótkoterminowe 57 142 23 371 13 418 5 435 Kapitały własne 26 637 28 197 6 255 6 557 Kapitał zakładowy 854 854 201 199 Liczba akcji 4 269 520 4 269 520 4 269 520 4 269 520 Zysk (Strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) (0,37 zł) (0,41 zł) (0,09?) (0,10?) Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 6,24 zł 6,60 zł 1,47? 1,53? </TAB> Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1 kom espi zdz