BRASTER SA Raport okresowy za SA-R

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

01.07. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport okresowy za SA-R

<TAB> WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów Zysk (strata) z działalności operacyjnej Zysk (strata) brutto Zysk (strata) netto Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej Przepływy pieniężne netto, razem Aktywa, razem Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Kapitał własny Kapitał zakładowy Liczba akcji (w szt.) Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) </TAB> Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1 kom espi zdz