PBG SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

01.07. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS

<TAB>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 2019 2018 2019 2018 Skonsolidowany rachunek zysków i strat Przychody ze sprzedaży 250 1 318 157 58 310 923 Zysk (strata) z działalności operacyjnej (4 273 092) (61 359) (996 523) (14 473) Zysk (strata) brutto (4 274 641) (39 120) (996 885) (9 228) Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej przypadający: (4 274 999) (53 317) (996 968) (12 576) - akcjonariuszom jednostki dominującej (4 191 729) (28 188) (977 549) (6 649) - akcjonariuszom niekontrolującym (83 269) (25 128) (19 419) (5 927) Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej przypadający: (4 873 690) (48 854) (1 136 588) (11 524) - akcjonariuszom jednostki dominującej (4 477 674) (23 725) (1 044 234) (5 596) - akcjonariuszom niekontrolującym (396 015) (25 128) (92 354) (5 927) Całkowite dochody ogółem za okres przypadające: (4 879 070) (60 522) (1 137 843) (14 276) - akcjonariuszom jednostki dominującej (4 479 172) (33 336) (1 044 583) (7 863) - akcjonariuszom niekontrolującym (399 898) (27 186) (93 260) (6 413) Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (5,47) (0,03) (1,28) (0,01) Rozwodniony zysk (strata) na jedna akcję zwykłą przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (5,47) (0,03) (1,28) (0,01) Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (91 612) (147 991) (21 365) (34 908) Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 4 748 59 576 1 107 14 053 Środki pieniężne netto z działalności finansowej (3 504) (10 972) (817) (2 588) Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (90 368) (99 387) (21 075) (23 443) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Aktywa 1 339 999 1 566 608 315 146 364 327 Zobowiązania długoterminowe 4 260 430 788 1 002 100 183 Zobowiązania krótkoterminowe 4 817 138 941 310 1 132 911 218 909 Zobowiązania bezpośrednio związane z aktywami długoterminowymi sklasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży 1 202 841 - 282 888 - Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (4 686 982) (207 918) (1 102 301) (48 353) Liczba akcji (w szt.) 818 420 313 818 420 313 818 420 313 818 420 313 Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 818 420 313 804 855 565 818 420 313 804 855 565 Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 818 420 313 804 855 565 818 420 313 804 855 565 Wartość księgowa na jedną akcję (5,73) (0,25) (1,35) (0,06)

</TAB> Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1 kom espi zdz