ARTERIA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2020 QSr

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

01.07. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2020 QSr

<TAB> WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 Przychody netto ze sprzedaży 46 726 47 955 10 628 11 158 Zysk (strata) z działalności operacyjnej 548 804 125 187 Zysk (strata) przed opodatkowaniem 274 467 62 109 Zysk (strata) netto przypadający jedn. Dominującej (598) 360 (136) 84 Średnia ważona liczba akcji 4 269 520 4 269 520 4 269 520 4 269 520 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 5 056 (110) 1 150 (26) Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (166) (1 676) (38) (390) Przepływy pieniężne z działalności finansowej (6 313) 592 (1 436) 138 Przepływy pieniężne netto Razem (1 423) (1 194) (324) (278) Aktywa trwałe 49 602 51 361 10 896 11 941 Aktywa obrotowe 71 300 73 597 15 662 17 110 Aktywa Razem 120 902 124 958 26 558 29 051 Zobowiązania Razem 71 138 75 951 15 627 17 658 Zobowiązania długoterminowe 8 236 21 102 1 809 4 906 Zobowiązania krótkoterminowe 62 902 54 849 13 818 12 752 Kapitały własne 49 764 49 007 10 931 11 393 Kapitał zakładowy 854 854 188 199 Liczba akcji 4 269 520 4 269 520 4 269 520 4 269 520 Zysk (Strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,14 zł 0,08 zł -0,03 ? 0,02 ? Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 11,66 zł 11,48 zł 2,56 ? 2,67 ? </TAB> Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1 kom espi zdz