CFI HOLDING SA Raport okresowy roczny za 2019 R

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

01.07. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport okresowy roczny za 2019 R

<TAB> WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 2019 2018 2019 2018 Rachunek zysków i strat Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 3 888 4 177 904 979 Koszty działalności operacyjnej 2 252 1 650 523 387 Zysk (strata) na działalności operacyjnej -116 2 527 -27 592 Zysk (strata) brutto -2 059 1 959 -479 459 Zysk (strata) netto -1 764 1 226 -410 287 Liczba udziałów/akcji w sztukach 2 750 874 900 2 750 874 900 2 750 874 900 2 750 874 900 Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro) -0,0006 0,00045 -0,0001 0,0001 Bilans Aktywa trwałe 914 644 885 231 214 781 205 868 Aktywa obrotowe 6 820 8 051 1 601 1 872 Kapitał własny 875 622 877 386 205 617 204 043 Zobowiązania docelowo przeznaczone na kapitał - - - - Zobowiązania długoterminowe 59 3 061 14 712 Zobowiązania krótkoterminowe 45 783 12 835 10 751 2 985 Wartość księgowa na akcję (zł/euro) 0,32 0,32 0,07 0,07 Rachunek przepływów pieniężnych Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -672 137 -156 32 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -19 337 -3 049 -4 495 -715 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 19 991 2 925 4 647 686 </TAB> Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1 kom espi zdz