CFI HOLDING SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

01.07. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS

<TAB> WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 2019 2018 2019 2018 Skonsolidowane Zestawienie Całkowitych Dochodów Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 177 926 143 212 41 361 33 564 Koszty sprzedaży 130 226 109 412 30 272 25 642 Zysk ze sprzedaży 47 701 33 800 11 089 7 922 Zysk (strata) na działalności operacyjnej 94 107 77 808 21 876 18 235 Zysk (strata) brutto 63 662 53 903 14 799 12 633 Zysk (strata) netto 43 673 38 771 10 152 9 086 Liczba udziałów/akcji w sztukach 2 750 874 900 2 750 874 900 2 750 874 900 2 750 874 900 Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro) 0,02 0,33 0,0037 0,08 Skonsolidowane Sprawozdanie z Sytuacji Finansowej Aktywa trwałe 1 630 361 1 364 444 382 849 317 313 Aktywa obrotowe 145 805 136 021 34 239 31 633 Kapitał własny 1 225 455 1 074 436 287 767 249 869 Kapitał zakładowy 852 771 852 771 200 252 198 319 Zobowiązania docelowo przeznaczone na kapitał - - - Zobowiązania długoterminowe 455 981 351 878 107 076 81 832 Zobowiązania krótkoterminowe 94 730 74 151 22 245 17 244 Wartość księgowa na akcję (zł/euro) 0,45 0,39 0,1 0,09 Skonsolidowany Rachunek Przepływów Pieniężnych  Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 76 333 38 545 17 745 9 034 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -58 278 -11 014 -13 547 -2 581 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -33 046 -13 873 -7 682 -3 251 </TAB> Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1 kom espi zdz