ASSECO POLAND SA (18/2020) Rejestracja zmiany Statutu Asseco Poland

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

ASSECO POLAND SA (18/2020) Rejestracja zmiany Statutu Asseco Poland S.A. oraz połączenia Asseco Poland S.A. ze spółką zależną SKG S.A.

01.07. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 18/2020

Zarząd Asseco Poland S.A. informuje, że w dniu 1 lipca 2020 r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji Uchwały nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Poland S.A. z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie zmiany §13 Statutu Spółki, o której Spółka informowała raportem bieżącym nr 15/2020 z dnia 27 maja 2020 r.

W związku z rejestracją zmiany Statutu z dniem 1 lipca 2020 r. weszła w życie uchwała nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Poland S.A. z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie powołania Pana Piotra Żaka do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w kadencji obejmującej lata 2017-2021, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 16/2020 z dnia 27 maja 2020 r.

Oznacza to, iż dniem dzisiejszym Pan Piotr Żak objął funkcję Członka Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A.

Ponadto Zarząd Asseco Poland S.A., w nawiązaniu do raportów bieżących nr 5/2020 z dnia 17 marca 2020 r., 12/2020 z dnia 12 maja 2020 r. oraz 15/2020 z dnia 27 maja 2020 r. informuje, że w dniu 1 lipca 2020 r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu do rejestru przedsiębiorców połączenia spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie, ("Asseco" lub "Spółka Przejmująca") ze spółką SKG S.A. z siedzibą z siedzibą w Bielsku-Białej ("SKG" lub "Spółka Przejmowana").

Połączenie obu spółek nastąpiło na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH (połączenie przez przejęcie), przez przeniesienie całego majątku SKG na Asseco ("Połączenie"). W wyniku Połączenia SKG zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia likwidacji.

W związku z tym, że Spółka Przejmująca posiadała wszystkie akcje Spółki Przejmowanej, połączenie zostało przeprowadzone stosownie do art. 492 § 1 pkt 1 KSH oraz art. 516 § 6 KSH z uwzględnieniem art. 514 § 1 KSH, tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez wymiany akcji SKG jako Spółki Przejmowanej na akcje w kapitale zakładowym Asseco jako Spółki Przejmującej.

Połączenie doświadczenia i potencjału obu spółek przełoży się na wzmocnienie kompetencji w zakresie rozwiązań IT dla sektora finansów publicznych oraz obsługi procesów celnych, transportowych i spedycyjnych.

Podstawa prawna:

Zgodnie z § 5 ust. 1 i 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757)

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz