ML SYSTEM SA (18/2020) Zawarcie znaczącej umowy

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

01.07. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 18/2020

Zarząd ML System S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 30.06.2020 r. Spółka zawarła z Guardian Europe S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu ("Guardian") umowę o partnerstwie, na podstawie której Guardian, w zamian za wynagrodzenie prowizyjne, będzie podejmował działania w celu promowania produktów Emitenta i zbierania zamówień na nie, wykorzystując własne kanały dystrybucji i promocji. Warunki handlowe sprzedaży produktów określa Emitent. Emitent zobowiązał się nabywać od Guardian szkło potrzebne do produkcji produktów objętych zamówieniami pozyskanymi dla Emitenta przy udziale Guardian, chyba że z przyczyn technicznych, technologicznych, logistycznych lub terminowych nie jest to możliwe. Umowa została zawarta na okres 4 lat, podlega automatycznym przedłużeniom na kolejne okresy i może zostać wypowiedziana przez każdą ze stron.

Emitent kwalifikuje umowę jako znaczącą z uwagi na fakt nawiązania współpracy z jednym z globalnych liderów produkcji szkła budowlanego, co jest istotne z perspektywy rozwoju Grupy Emitenta w branży szkła architektonicznego.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz