EVEREST INVESTMENTS SA (60/2020) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 28 sierpnia 2020 roku

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

01.08. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący z plikiem 60/2020

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Everest Investments S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000301483 ("Spółka") zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie ("ZWZ"), które odbędzie się dnia 28 sierpnia 2020 roku o godzinie 14.00 w Warszawie (02-697 Warszawa Ursynów), przy ulicy Rzymowskiego Wincentego 34 w Kancelarii Notarialnej Mariusz Soczyński, Hubert Perycz s.c. W załączeniu pełna treść ogłoszenia wraz z dodatkowymi załącznikami.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz