Oświadczenie Soho

 

 

W związku z ogłoszeniem w dniu 12 maja 2022 zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji spółki SOHO DEVELOPMENT S.A., kod ISIN: PLNFI0400015 ( dalej Akcje ) składam na rzecz  SOHO DEVELOPMENT S.A. ofertę sprzedaży Akcji po cenie 3,27 zł .

 

Złożenie niniejszej Oferty Sprzedaży upoważnia i zobowiązuje Biuro Maklerski mBanku do:

-                blokady Akcji na rachunku właściciela papierów wartościowych w celu dokonania rozrachunku Oferty Sprzedaży

-                przekazania do Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie („Biuro Maklerskie”) w terminie przez nie wskazanym informacji o liczbie Akcji objętych blokadą oraz niniejszą Ofertą Sprzedaży 

-                dokonania wszelkich innych czynności koniecznych do zrealizowania niniejszej Oferty Sprzedaży

 

 

 

SPRAWOZDANIE Z PRZEKAZANIA ZLECENIA DOSTĘPNE BĘDZIE W NASTĘPNYM DNIU

ROBOCZYM NA LIŚCIE ZLECEŃ

 

 

 

Oświadczam, że: 

 

  1. zapoznałem(am) się z treścią Zaproszenia do składania przez Akcjonariuszy ofert zbycia akcji SOHO DEVELOPMENT S.A. i akceptuję jego warunki.
  2. Akcje są wolne od jakichkolwiek Obciążeń (w znaczeniu nadanym temu terminowi w Ofercie) i praw osób trzecich, w tym zastawu, zastawu rejestrowego, zastawu finansowego
  3. Niniejsza Oferta Sprzedaży Akcji jest ważna do dnia wskazanego w treści Oferty i do tego dnia nie może być odwołana ani w żaden inny sposób modyfikowana. Oferta Sprzedaży Akcji może zostać przyjęta przez Spółkę także w części, przez co rozumie się możliwość nabycia przez Spółkę mniejszej liczby Akcji niż wskazana w pkt IV, na warunkach określonych w Ofercie, jednak po tej samej cenie za jedną Akcję. 
  4. Przyjmuję do wiadomości, że administratorem moich danych osobowych jest podmiot przyjmujący niniejszą Ofertę Sprzedaży. Przetwarzanie danych jest niezbędne w celu i w zakresie realizacji przedmiotowej Oferty Sprzedaży oraz wypełniania obowiązków prawnych ciążących na podmiocie przyjmującym niniejszą Ofertę Sprzedaży w związku z prowadzeniem działalności i realizacją zawartych umów. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres do czasu zakończenia realizacji czynności wykonywanych na podstawie przedmiotowej Oferty Sprzedaży, po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń i/lub przez okres do czasu wypełnienia przez podmiot przyjmujący niniejszą Ofertę Sprzedaży obowiązków prawnych na nim ciążących,
  5. Zapoznałem się z zasadami przetwarzania danych osobowych w podmiocie przyjmującym niniejszą Ofertę Sprzedaży.  Zostałem również poinformowany, o dobrowolności podania swoich danych osobowych i prawie wglądu do nich jak również ich poprawiania oraz, że przetwarzanie danych osobowych przez podmiot przyjmujący niniejszą Ofertę Sprzedaży jest niezbędne w celu wykonywania czynności na podstawie przedmiotowej Oferty Sprzedaży.
  6. Szczegółowe informacje na temat podejścia mBanku S.A. do ochrony danych osobowych i

RODO znajdują się na stronie https://www.mbank.pl/rodo/strona-glowna