Podatek giełdowy

Zastrzeżenie!


Zwracamy uwagę Inwestorów, że informacje, zamieszczone poniżej, dotyczące opodatkowania dochodów związanych z posiadaniem i obrotem akcjami oraz dotyczące podatku od czynności cywilnoprawnych należy traktować wyłącznie jako generalne wskazówki. 

Jednocześnie przypominamy, iż jedynym wiarygodnym źródłem przepisów podatkowych w omawianym zakresie jest tekst Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych (dalej zwana „Ustawą”). Dom Maklerski mBanku nie odpowiada za szkody poniesione przez Inwestorów na skutek posłużenia się informacjami zawartymi w niniejszym opracowaniu. 

Zwracamy też uwagę, iż w przypadku inwestorów zagranicznych wpływ na wysokość opodatkowania dochodów uzyskiwanych z dywidend oraz ze sprzedaży akcji mogą mieć również postanowienia wiążących Polskę umów międzypaństwowych w sprawie zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu.

-------

Ważne aktualności:

1) Do końca lutego 2020 r. DM mBanku wysyła do Klientów dokument PIT-8C wraz z pismem, którego treść znajduje się TUTAJ.
2) Zachęcamy do zapozania się z Uproszczoną instrukcją rozliczenia podatkowego z tytułu sprzedaży papierów wartościowych dla osób dokonujących pierwszy raz rozliczenia podatkowego z tego tytułu.
3) W przypadku pojawienia się pytań lub wątpliwości co do przesłanej Państwu Informacji PIT-8C za rok 2018, prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 22 697 49 49 w godz: 10:00 - 16:00. 

Klienci usługi eMakler, którzy składają dyspozycje za pośrednictwem mBanku i dla których Dom Maklerski mBanku prowadzi rachunek inwestycyjny, swoje pytania lub wątpliwości powinni zgłaszać za pośrednictwem mLinii pod nr 801 300 800

Podatek giełdowy w pigułce

 • Od 1 stycznia 2004r. dochody uzyskane ze zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych i realizacji praw z nich wynikających podlegają opodatkowaniu na podstawie Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych,
 • Podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu (art. 30b ust. 1 Ustawy),
 • Podatek rozliczany jest w systemie rocznym (w ciągu trwania roku ani po jego zakończeniu nie są pobierane żadne zaliczki) i nie łączy się z innymi podatkami (podatkiem dochodowym od osób fizycznych wg progresywnej skali podatkowej, podatkiem od lokat bankowych itd.),
 • Pomocą w rozliczeniu podatkowym jest formularz PIT-8C, który DM mBanku wysyła do Inwestorów,
 • Jeżeli Inwestor posiada w DM mBanku więcej niż jeden rachunek inwestycyjny, obliczenia podatkowe przeprowadzane są oddzielnie na każdym rachunku a następnie łącznie uwzględnione w informacji PIT-8C,
 • Obowiązek rozliczenia podatkowego (PIT-38) oraz zapłacenia podatku spoczywa na Inwestorze. 

 • PIT-8C

  Do końca lutego każdego roku, DM mBanku ma obowiązek wysłać do Inwestora oraz do właściwego, ze względu na miejsce zamieszkania, Urzędu Skarbowego Inwestora, informację o dochodach uzyskanych za poprzedni rok kalendarzowy. Informacja zawarta jest w Formularzu PIT-8C. 

  Formularz PIT-8C ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi dokumentu określającego wysokość zobowiązań podatkowych Klienta, którego informacja ta dotyczy (Inwestor może mieć dochody z rachunków w różnych domach maklerskich i każdy z nich wystawi osobny PIT-8C). Dlatego każdy Inwestor zobowiązany jest do:

 • sporządzenia odrębnego „Zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w danym roku podatkowym” (PIT-38), do przygotowania którego powinny zostać wykorzystane między innymi dane zawarte w załączonej Informacji PIT-8C oraz
 • zapłacenia ewentualnego podatku (DM mBanku nie dokonuje za Inwestora rozliczenia należnego podatku). 

  Najważniejsze informacje zawarte w formularzu PIT-8C znajdują się w części F dokumentu:
 • - w rubryce „Przychód” podawane są kwoty ze zbycia instrumentów finansowych, uzyskane w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku kalendarzowego (dla ustalenia daty nabycia lub zbycia przyjęto dzień rozliczenia transakcji w izbie rozliczeniowej), 

  - w rubryce „Koszty uzyskania przychodu” podawane są: 
  a) wydatki poniesione na nabycie instrumentów finansowych, o których mowa w rubryce „Przychód” (o ile DM mBanku był w stanie zweryfikować wysokość tych kosztów), oraz 
  b) wydatki stanowiące koszty uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego zbycia instrumentów finansowych, o których mowa w rubryce „Przychód” to jest: prowizje maklerskie od transakcji kupna i sprzedaży, pobrane opłaty depozytowe i za prowadzenie rachunku inwestycyjnego. 

  Do kosztów uzyskania przychodu DM mBanku zalicza również wydatki poniesione na zakup opcji, które Inwestor posiadał aż do ich wygaśnięcia, a które nie zostały wykonane (out of the money). Wszystkich Inwestorów zainteresowanych tą tematyką zachęcamy do zapoznania się z artykułem w Gazecie Giełdy Parkiet z dn. 30.04.2007r. 

  Zasadę FIFO stosuje się odrębnie dla każdego z rachunków inwestycyjnych posiadanych przez jednego Inwestora. 
  PRZYKŁADY zastosowania metody FIFO.


  Rozliczanie strat

  W rozliczeniu za dany rok podatkowy straty kompensowane są z zyskami. W przypadku, gdy roczny wynik podatkowy jest ujemny ( PIT-8C wykazuje stratę ), Inwestor obowiązany jest złożyć PIT-38 we właściwym Urzędzie Skarbowym. O wysokość straty poniesionej w danym roku podatkowym można obniżyć dochód uzyskany z tego źródła w najbliższych kolejno następujących 5 latach podatkowych, przy czym wysokość odpisu w żadnym roku nie może przekraczać 50% kwoty tej straty. 

  Dywidendy

  Od 1 stycznia 2004r. stawka podatku dochodowego od dywidend wynosi 19%. Dochody z dywidend nie są jednak uwzględniane w PIT-8C gdyż należny podatek potrącany jest przez spółkę wypłacającą dywidendę. Na rachunek inwestycyjny Klienta wpływa już kwota dywidendy po opodatkowaniu. 

  Instrumenty finansowe nabyte przed 1 stycznia 2004 roku

  Zysk osiągnięty ze sprzedaży instrumentów finansowych, które Inwestor nabył przed 1 stycznia 2004 roku w sposób określony w art. 52 Ustawy, nie podlega opodatkowaniu. Należy jednak podkreślić, że Dom Maklerski mBanku nie zawsze jest w stanie jednoznacznie stwierdzić, że zbyte instrumenty finansowe nie podlegają opodatkowaniu. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy akcje zostały przetransferowane z innego domu maklerskiego. W takiej sytuacji informacje o wysokości przychodów prezentowane są w części G formularza PIT-8C. 

  Akcje pracownicze

  Dochód z tytułu sprzedaży akcji pracowniczych jest opodatkowany bez względu na datę ich nabycia. Podatek wynosi 19% uzyskanego dochodu. 

  Przykłady obliczenia operacji na instrumentach finansowych wykazywane w PIT-8C

 • PRZYKŁAD 1 - sprzedaż akcji pracowniczych oraz instrumentów finansowych nabytych przed 1 stycznia 2004r.
 • PRZYKŁAD 2 - dochód uzyskany z tytułu transakcji na kontraktach terminowych,
 • PRZYKŁAD 3 - deponowanie świadectwa depozytowego i rozliczenie sprzedaży zdeponowanych akcji,
 • PRZYKŁAD 4 - transfer akcji pomiędzy rachunkami w DM mBanku i rozliczenie sprzedaży tych akcji,
 • PRZYKŁAD 5 - transfer akcji na rachunek w DM mBanku z innego domu maklerskiego i rozliczenie sprzedaży tych akcji,
 • PRZYKŁAD 6 - rozliczenie praw poboru w sytuacji złożenia zapisu na akcje nowej emisji,
 • PRZYKŁAD 7 - księgowanie PDA oraz asymilacja z akcjami będącymi w obrocie,
 • PRZYKŁAD 8 - kupno i sprzedaż praw poboru na Giełdzie,
 • PRZYKŁAD 9 - wykorzystanie metody FIFO.