Prospekt emisyjny spółki URSUS S.A.

WAŻNE INFORMACJE

Z zastrzeżeniem oświadczeń złożonych w prospekcie emisyjnym spółki Ursus S.A., Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. ani jakikolwiek podmiot powiązany z Domem Inwestycyjnym BRE Banku S.A nie odpowiadają za prawdziwość, rzetelność oraz kompletność informacji ujawnionych w prospekcie emisyjnym spółki Ursus S.A.

Przed uzyskaniem dostępu do materiałów udostępnionych na niniejszej stronie internetowej, prosimy o uważne przeczytanie poniższych informacji. Poprzez wybranie poniżej opcji „WYRAŻAM ZGODĘ” potwierdzą Państwo zapoznanie się z poniższymi ważnymi informacjami i wyrażą Państwo zgodę na zawarte w nich ograniczenia.

Materiały zawarte na niniejszej stronie internetowej nie stanowią oferty, nakłaniania lub zaproszenia do złożenia zapisu na, gwarantowania lub nabycia w inny sposób papierów wartościowych w jakichkolwiek państwach, w których byłoby to zabronione lub ograniczone przez odpowiednie przepisy prawa. Materiały zawarte na niniejszej stronie internetowej nie są skierowane do osób mających miejsce zamieszkania albo siedzibę w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Australii, Japonii lub w jakimkolwiek innym państwie, w którym stanowiłoby to naruszenie odpowiednich przepisów prawa, ani nie są przeznaczone do rozpowszechniania, publikacji ani dystrybucji, bezpośrednio lub pośrednio, w takich państwach.

Jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym informacje o ofercie publicznej na terytorium Polski akcji spółki Ursus S.A. („Spółka”) oraz o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie papierów wartościowych Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. jest prospekt emisyjny („Prospekt”) wraz z ewentualnymi opublikowanymi aneksami do Prospektu i komunikatami aktualizującymi, który w dniu 29 października 2012 r. został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego. Prospekt został opublikowany i jest dostępny na stronie internetowej Spółki (www.ursus.com.pl ), oraz na stronie internetowej oferującego, tj. Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. (www.dibre.pl).

Zwraca się uwagę potencjalnym inwestorom, że inwestycja w papiery wartościowe objęte Prospektem pociąga za sobą ryzyko finansowe i że w związku z tym, przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji dotyczącej inwestycji w papiery wartościowe objęte Prospektem, przyszli inwestorzy powinni wnikliwie zapoznać się z treścią Prospektu, a w szczególności z treścią rozdziału „Czynniki Ryzyka".

Materiały zamieszczone na niniejszej stronie internetowej nie są przeznaczone do rozpowszechniania, publikacji ani dystrybucji poza granicami Polski. Materiały zamieszczone na niniejszej stronie internetowej przeznaczone są wyłącznie dla osób mających miejsce zamieszkania albo siedzibę na terytorium Polski.

W szczególności, materiały zamieszczone na niniejszej stronie internetowej nie są przeznaczone do rozpowszechniania, publikacji ani dystrybucji, bezpośrednio lub pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki ani nie stanowią oferty sprzedaży papierów wartościowych Spółki, jak również zaproszenia do składania zapisów na lub nabywania papierów wartościowych Spółki. Papiery wartościowe wyemitowane przez Spółkę nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z amerykańską ustawą o obrocie papierami wartościowymi z 1933 r., ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933, „Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych”) ani przez żaden organ regulujący obrót papierami wartościowymi w jakimkolwiek stanie lub na terytorium podlegającym jurysdykcji Stanów Zjednoczonych Ameryki. Nie będzie przeprowadzona oferta publiczna papierów wartościowych Spółki w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Prospekt ani papiery wartościowe Spółki nim objęte nie były i nie będą przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Polską, w szczególności zgodnie z przepisami Dyrektywy 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz przepisami ustawowymi, wykonawczymi i administracyjnymi przyjętymi w wykonaniu niniejszej dyrektywy lub Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych i nie mogą być oferowane ani sprzedawane poza granicami Polski (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki), chyba że w danym państwie taka oferta lub sprzedaż mogłaby zostać dokonana zgodnie z prawem, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dodatkowych wymogów prawnych przez Spółkę i jej doradców.

WYRAŻAM ZGODĘ

NIE WYRAŻAM ZGODY