OFERTA PUBLICZNA OBLIGACJI DETALICZNYCH BEST S.A. SERII L3

OFERTA PUBLICZNA OBLIGACJI DETALICZNYCH BEST S.A. SERII L3 

 

BEST S.A. zaoferuje inwestorom 500.000 obligacji serii L3 o wartości nominalnej 100 zł każda. Łączna wartość nominalna emisji może wynieść do 50.000.000 zł.

Obligacje serii L3 są obligacjami 4-letnimi oprocentowanymi według zmiennej stopy procentowej w oparciu o stawkę WIBOR dla 3-miesięcznych depozytów powiększoną o marżę w wysokości 3,5%. Odsetki będą wypłacane inwestorom co 3 miesiące.

Spółka planuje wprowadzenie oferowanych obligacji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW w ramach Catalyst.

W ofercie mogą wziąć udział osoby fizyczne – zarówno rezydenci, jak i nierezydenci w rozumieniu Prawa Dewizowego, a także osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

 

Cena emisyjna Obligacji -  cena emisyjna pojedynczej Obligacji zależy od dnia, w którym inwestor złożył zapis na obligacje i wynosi w poszczególnych dniach przyjmowania zapisów:

 

Dzień złożenia zapisu

12 kwietnia 2016 r.

13 kwietnia 2016 r.

14 kwietnia 2016 r.

15 kwietnia 2016 r.

16 kwietnia 2016 r.

17 kwietnia 2016 r.

Cena emisyjna w PLN

99,80

99,82

99,83

99,84

99,86

99,87

 

Dzień złożenia zapisu

18 kwietnia 2016 r.

19 kwietnia 2016 r.

20 kwietnia 2016 r.

21 kwietnia 2016 r.

22 kwietnia 2016 r.

Cena emisyjna w PLN

99,89

99,90

99,92

99,93

99,94

 

Planowany harmonogram oferty publicznej obligacji BEST S.A. serii L3*:

 

Termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów ("Dzień Subskrypcji"):

12 kwietnia 2016 r.

Termin zakończenia przyjmowania zapisów:

22 kwietnia 2016 r.

Termin przydziału:

26 kwietnia 2016 r.

Przewidywany Dzień Emisji:

10 maja 2016 r.

Przewidywany termin podania wyników Oferty do publicznej wiadomości:

do 26 kwietnia 2016 r.

Przewidywany termin wprowadzenia Obligacji do obrotu:

23 maja 2016 r.

* Okres przyjmowania zapisów dla Obligacji danej serii może zostać skrócony w przypadku, gdy inwestorzy złożą zapisy na liczbę Obligacji większą od łącznej liczby Obligacji oferowanych w danej serii. Informacja o skróceniu okresu przyjmowania zapisów zostanie podana do publicznej wiadomości w sposób, w jaki został udostępniony Prospekt tj. na stronie internetowej Emitenta www.best.com.pl.

Podsumowanie parametrów Obligacji BEST S.A. serii L3

Liczba Obligacji:

500.000

Wartość nominalna jednej Obligacji:

100 PLN

Łączna wartość nominalna serii:

50.000.000

Cena emisyjna:

Zależna od daty złożenia zapisu i wynosi, jak wskazano w tabeli powyżej

Przewidywany Dzień Emisji:

10 maja 2016 r.

Dzień Wykupu:

10 maja 2020 r.

Podstawa ustalenia oprocentowania:

Oprocentowanie zmienne: WIBOR 3M + stała marża w wysokości 3,50% w skali roku

Podstawa wykupu:

Obligacje zostaną wykupione w Dniu Wykupu według ich wartości nominalnej

ZASADY SKŁADANIA ZAPISÓW

  • Inwestor składający zapis na Obligacje musi posiadać rachunek papierów wartościowych w dowolnej firmie inwestycyjnej
  • W przypadku inwestorów posiadających rachunek papierów wartościowych w DM mBanku - zapisy mogą być składane za pośrednictwem zdalnych środków komunikacji tj. przez serwis transakcyjny DM mBanku lub telefonicznie
  • W przypadku inwestorów posiadających rachunek papierów wartościowych w innym biurze maklerskim aniżeli w DM mBanku - zapisy mogą być składane osobiście w jednym z POK DM mBanku. W momencie dokonywania zapisu na obligacje, Inwestor powinien dokonać wpłaty za subskrybowane Obligacje gotówką w POK, w którym składa zapis lub dokonać wpłaty na rachunek w Domu Maklerskim mBanku S.A. o nr 44 1140 1023 0000 3830 0000 1117, jako tytuł wpłaty należy podać: „[Nazwisko inwestora] [Imię inwestora] Wpłata na Obligacje serii L3 BEST S.A.”
  • Inwestor może złożyć pojedynczy minimalny zapis na 1 Obligację i nie więcej niż 500.000 Obligacji.
  • Inwestor może złożyć wielokrotne zapisy na Obligacje przy czym łączna liczba Obligacji, określona w zapisach złożonych przez jednego inwestora, nie może być większa niż liczba oferowanych Obligacji.
  • Czynności związane z dokonywaniem zapisów na Obligacje mogą być wykonywane przez pełnomocnika posiadającego pełne umocowanie do rachunku
  • DM mBanku nie pobiera prowizji od zapisów na obligacje serii L3 spółki BEST S.A.
  • Zapis na Obligacje jest bezwarunkowy, nieodwołalny, nie może zawierać jakichkolwiek zastrzeżeń oraz wiąże osobę składającą od dnia dokonania zapisu przez okres do zapisania tych Obligacji na rachunku papierów wartościowych z wyjątkiem przypadków opisanych poniżej.

WARUNKI ORAZ OKRES WYCOFANIA SIĘ ZE SKUTKÓW PRAWNYCH ZAPISU

W przypadku, gdy po rozpoczęciu przyjmowania zapisów na Obligacje, zostanie udostępniony do publicznej wiadomości Aneks do Prospektu, osoba, która złożyła zapis na Obligacje przed opublikowaniem takiego Aneksu, może uchylić się od skutków prawnych złożonego zapisu, stosownie do art. 51a Ustawy o Ofercie Publicznej. Uchylenie się od skutków prawnych złożonego zapisu następuje przez oświadczenie na piśmie złożone w jednym z punktów obsługi klienta firmy inwestycyjnej przyjmującej zapis w terminie wskazanym w treści Aneksu, jednak nie krótszym niż dwóch dni roboczych od dnia opublikowania Aneksu do Prospektu.

Prawo uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu nie dotyczy przypadków, gdy Aneks do Prospektu jest udostępniany w związku z błędami w treści Prospektu, o których Emitent powziął wiadomość po dokonaniu przydziału papierów wartościowych, lub czynnikami, które zaistniały lub o których Emitent powziął wiadomość po dokonaniu przydziału papierów wartościowych.

Wzór stosownego oświadczenia dostępny będzie w POK-ach DM mBanku.

PRZYDZIAŁ OBLIGACJI

Obligacje będą przydzielane inwestorom w kolejności złożonych zapisów.

Jeżeli łączna liczba Obligacji, na jakie inwestorzy złożą zapisy, będzie mniejsza lub równa łącznej liczbie Obligacji oferowanych w niniejszej serii, inwestorom zostaną przydzielone Obligacje, w takiej liczbie na jaką złożyli zapisy.

Jeżeli łączna liczba Obligacji, na jakie inwestorzy złożą zapisy, będzie większa od liczby oferowanych Obligacji, zapisy inwestorów będą podlegać redukcji, zgodnie z zasadami przedstawionymi poniżej.

Inwestorom, którzy złożyli zapisy przed dniem, w którym łączna liczba Obligacji, na jakie inwestorzy złożyli zapisy od początku okresu przyjmowania zapisów przekroczyła łączną liczbę oferowanych Obligacji („Dzień Przekroczenia Zapisów”), zostaną przydzielone Obligacje w liczbie wynikającej ze złożonych zapisów.

Zapisy złożone w okresie od Dnia Przekroczenia Zapisów (włącznie) do końca następnego dnia roboczego (ale nie później niż do końca okresu przyjmowania zapisów) zostaną proporcjonalnie zredukowane. Łączna liczba Obligacji przydzielonych inwestorom, którzy złożyli zapisy w okresie od Dnia Przekroczenia Zapisów do końca następnego dnia roboczego (ale nie później niż do końca okresu przyjmowania zapisów) będzie równa różnicy między łączną liczbą oferowanych Obligacji oferowanych w serii L3, a liczbą Obligacji przydzielonych inwestorom, którzy złożyli zapisy w dniach poprzedzających Dzień Przekroczenia Zapisów.

 

PROCEDURY ZWROTU WPŁACONYCH ŚRODKÓW

W przypadku dokonania przez inwestora nabywającego Obligacje wpłaty w kwocie wyższej niż kwota wynikająca z iloczynu przydzielonych Obligacji i ich ceny emisyjnej, nadpłacone środki zostaną zwrócone przez firmę inwestycyjną, w której inwestor złożył zapis na rachunek inwestycyjny, z którego inwestor złożył zapis, najpóźniej w terminie do siedmiu dni roboczych od dnia przydziału Obligacji.

 

Prospekt podstawowy BEST S.A. wraz z aneksami i komunikatami aktualizującymi oraz Ostateczne Warunki Emisji Obligacji BEST S.A. serii L3 znajduje się TUTAJ.