NanoGroup S.A.

NanoGroup S.A. to grupa spółek biotechnologicznych. Działalność grupy skoncentrowana jest na rozwoju wartości projektów z potencjałem globalnej ekspansji rynkowej w obszarze: profilaktyki, wczesnej diagnostyki, celowanych terapii, rehabilitacji onkologicznej.

Prospekt Emisyjny

Opracowanie mDM o NanoGroup S.A.

Na podstawie niniejszego Prospektu oferowanych do objęcia w Ofercie Publicznej jest:

 • Do 8 800 000 (osiem milionów osiemset tysięcy) akcji serii F;
 • Do 120 900 (sto dwadzieścia tysięcy dziewięćset) akcji serii A (Akcje Sprzedawane);
 • Do 1 050 000 (jeden milion pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii C (Akcje Sprzedawane).

Cena Maksymalna - 5,50 zł

Harmonogram oferty

Do  17 października 2017 r.

Podanie do publicznej wiadomości maksymalnej ceny

18 - 25 października 2017

Przyjmowanie zapisów i wpłat w Transzy Inwestorów Indywidualnych

18 – 26 października 2017 r.

Proces budowy księgi popytu

Do 27 października 2017 r.

Podanie do publicznej wiadomości ceny ostatecznej oraz ostatecznej liczby Akcji Oferowanych w poszczególnych transzach

Od 30- do 31 października 2017 r.

Przyjmowanie zapisów i wpłat w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych

Do 3 listopada 2017 r.

Planowany Przydział Akcji w Transzy Inwestorów Indywidualnych za pośrednictwem GPW

Do 3 listopada 2017 r.

Przydział Akcji w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych

Zasady składania zapisów

 • Inwestor składający zapis musi posiadać rachunek papierów wartościowych w DM mBanku lub usługę eMakler w mBanku.
 • Nie jesteś jeszcze naszym Klientem?

 • Zapis na Akcje Oferowane może obejmować nie mniej niż 200 i nie więcej niż 8 800 000 Akcji Oferowanych.
 • Inwestorzy Indywidualni mają prawo złożyć więcej niż jeden zapis. Liczba Akcji Oferowanych, na które opiewa jeden zapis złożony przez danego Inwestora Indywidualnego, nie może być większa 8 800 000 Akcji Oferowanych.
 • Zapis na Akcje Oferowane jest bezwarunkowy, nieodwołany (z zastrzeżeniem prawa do uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu stosownie do art. 51a Ustawy o Ofercie Publicznej), nie może zawierać jakichkolwiek zastrzeżeń oraz wiąże osobę składającą zapis do czasu przydziału Akcji Oferowanych w Ofercie albo do dnia odstąpienia od przeprowadzenia Oferty.
 • Pokrycie zlecenia mogą stanowić należności wynikające z zawartych, lecz nierozliczonych transakcji sprzedaży.
 • Prowizja maklerska – 0,19% od wartości zlecenia nie mniej niż 3 zł
 • Zapisy przyjmowane są przez serwis transakcyjny, telefonicznie oraz w Punktach Usług Maklerskich.

Jeśli jesteś klientem usługi maklerskiej mBanku (eMaklera) dyspozycję zapisu na akcje składasz poprzez zlecenie w serwisie transakcyjnym mBanku, wybierając opcję "Oferta publiczna" zgodnie z poniższą ścieżką:
Logowanie do serwisu transakcyjnego --> Moje Finanse> "Inwestycje" --> "Giełda" --> zakładka w lewym menu "Oferta publiczna"--> NANOGROUP S.A.

W momencie składania dyspozycji zapisu na rachunku powiązanym z usługa maklerską muszą być środki na pokrycie wartości zlecenia.