Publiczna Oferta obligacji korporacyjnych spółki PCC Rokita S.A.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i nie jest informacją o papierach wartościowych i warunkach ich nabycia stanowiącą wystarczającą podstawę do podjęcia decyzji o nabyciu tych papierów wartościowych.Jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami zawierającym informacje o Emitencie oraz o Publicznej Ofercie są Prospekt Emisyjny Podstawowy V Programu Emisji Obligacji zatwierdzony przez KNF w dniu 15 maja 2017 roku, Aneksy do Prospektu Podstawowego i Ostateczne Warunki Emisji Obligacji Serii ED opublikowane dnia 5 grudnia 2017 roku dostępne na stronach internetowych Emitenta www.pcc.rokita.pl  i www.pccinwestor.pl oraz dodatkowo w celach informacyjnych na stronie internetowej Oferującego www.bdm.pl. Materiał ten i zawarte w nim informacje nie są przeznaczone do bezpośredniego ani pośredniego rozpowszechniania w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie i Japonii ani wśród rezydentów tych krajów. Niniejszy materiał nie stanowi ani nie jest częścią i nie powinien być interpretowany jako oferta nabycia lub objęcia albo próba pozyskania zaproszenia do złożenia oferty nabycia lub objęcia jakichkolwiek papierów wartościowych.

Prospekt

Ostateczne Warunki Emisji Obligacji 

Na podstawie Ostatecznych Warunków Emisji i Prospektu Podstawowego, w ramach V Programu Emisji Obligacji oferowanych jest 300 000 sztuk Obligacji zwykłych na okaziciela serii ED o wartości nominalnej 100 złotych każda o łącznej wartości nominalnej 30 000 000 złotych.

Oferta Obligacji serii ED nie jest podzielona na transze. Uprawnionymi do składania zapisów na Obligacje serii ED są osoby fizyczne i osoby prawne oraz jednostki nie posiadające osobowości prawnej, będące zarówno rezydentami, jak i nierezydentami w rozumieniu przepisów Prawa Dewizowego.

Cena emisyjna Obligacji:  100 złotych

Harmonogram oferty  

11 grudnia 2017 r.

 Termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów

19 grudnia 2017r.

 Termin zakończenia przyjmowania zapisów

20 grudnia 2017r.

Przewidywany termin przydziału za pośrednictwem systemu transakcyjnego GPW

20 grudnia 2017r.

Przewidywany Dzień Emisji

Podsumowanie parametrów Emisji: 

Liczba Obligacji 

300 000

Wartość nominalna jednej Obligacji

 100 PLN

Łączna wartość nominalna serii

30 000 000

Dzień Wykupu

20 grudnia 2023 r.

Oprocentowanie stałe 

 5%

 okres odsetkowy

 kwartalny

 Zasady składania zapisów 

  • Inwestor składający zapis na Obligacje musi posiadać rachunku papierów wartościowych w mDM lub usługę eMakler.
  • Nie jesteś jeszcze naszym Klientem?

  • DM mBanku  nie pobiera prowizji od zapisu.
  • Nierozliczone należności nie mogą stanowić formy pokrycia Ceny Emisyjnej za Obligacje.
  • Zapis na Obligacje jest bezwarunkowy, nieodwołalny, nie może zawierać jakichkolwiek zastrzeżeń oraz wiąże osobę składającą od dnia dokonania zapisu przez okres do zapisania tych Obligacji na rachunku papierów wartościowych z wyjątkiem przypadków opisanych w Prospekcie Emisyjnym.
  • Inwestor może złożyć pojedynczy minimalny zapis na 1 Obligację i nie więcej niż 300.000 Obligacji.
  • Inwestor może złożyć wielokrotne zapisy na Obligacje przy czym łączna liczba Obligacji, określona w zapisach złożonych przez jednego inwestora, nie może być większa niż liczba oferowanych Obligacji.
  • Czynności związane z dokonywaniem zapisów na Obligacje mogą być wykonywane przez pełnomocnika.
  • Zapisy przyjmowane są przez serwis transakcyjny, telefonicznie oraz w Punktach Usług Maklerskich  

 

Jeśli jesteś klientem usługi maklerskiej mBanku (eMaklera) dyspozycję zapisu na akcje składasz poprzez zlecenie w serwisie transakcyjnym mBanku, wybierając opcję "Oferta publiczna" zgodnie z poniższą ścieżką:

Logowanie do serwisu transakcyjnego --> Moje Finanse> "Inwestycje" --> "Giełda" --> zakładka w lewym menu "Oferta publiczna"--> PCC Rokita S.A. - obligacje 

W momencie składania dyspozycji zapisu na rachunku powiązanym z usługa maklerską muszą być środki na pokrycie wartości zlecenia wraz z prowizją.