Tower Investments S.A.

Prospekt Emisyjny

Grupa Kapitałowa Emitenta zajmuje się kompleksową realizacją projektów deweloperskich, ze szczególnym uwzględnieniem obsługi sieci handlowo-usługowych. Jest to działalność w miarę jednolita (wszystkie działania prowadzone są w analogiczny sposób, przez te same osoby i przy wykorzystaniu tych samych zasobów Grupy Kapitałowej), jednak aby lepiej scharakteryzować zakres prowadzonej działalności Spółka wyodrębnia kilka jej obszarów.

Działalność Grupy Kapitałowej Spółki można więc podzielić na następujące obszary:

1) projekty deweloperskie,

2) parki handlowe SHOPIN,

3) serwis deweloperski

  • W ramach Transzy Detalicznej (TD)-oferuje się do 100 000 Akcji serii C,
  • W ramach Transzy Inwestorów Instytucjonalnych (TII)- oferuje się do 400.000 Akcji serii C.

Cena Emisyjna 45 zł 

Harmonogram oferty  

W dniu publikacji Prospektu emisyjnego

Rozpoczęcie oferty publicznej z chwilą publikacji prospektu emisyjnego

najpóźniej do godz. 8.00 w dniu 8 grudnia 2017 r.

Podanie do publicznej wiadomości Ceny Emisyjnej oraz ostatecznej liczby Akcji serii C oferowanych w Ofercie Publicznej, w tym w poszczególnych transzach

Od 8 do 13 grudnia 2017 r.

Przyjmowanie zapisów i wpłat na Akcje Oferowane w ramach TD

Od 8 do 14 grudnia 2017 r.

Przyjmowanie zapisów i wpłat na Akcje Oferowane w TII, którzy otrzymali Zaproszenia do złożenia zapisów

Od 8 do 14 grudnia 2017 r.

Przyjmowanie zapisów i wpłat na Akcje Oferowane w ramach TII na zasadach ogólnych

15 grudnia 2017 r.

Planowany termin przydziału i zakończenia Publicznej Oferty

Zasady składania zapisów

  • Inwestor składający zapis musi posiadać rachunek papierów wartościowych w DM mBanku lub usługę eMakler w mBanku.
  • Nie jesteś jeszcze naszym Klientem?

  • Zapis na Akcje Serii C może obejmować nie mniej niż  20 i nie więcej niż 30 000 Akcji.
  • Inwestorzy Indywidualni mają prawo złożyć więcej niż jeden zapis, przy czym całkowita liczba Akcji Serii C objętych zapisami przez jednego inwestora nie może przekroczyć 30 000 akcji.
  • Zapisy są bezwarunkowe i nieodwołalne z wyjątkiem sytuacji opisanych w Prospekcie Emisyjnym.
  • pokryciem zlecenia nie mogą być należności wynikające z zawartych, lecz nierozliczonych transakcji sprzedaży.
  • Prowizja maklerska – 0,19% od wartości zlecenia nie mniej niż 3 zł.
  • Zapisy przyjmowane są przez serwis transakcyjny, telefonicznie oraz w Punktach Usług Maklerskich.

 

Jeśli jesteś klientem usługi maklerskiej mBanku (eMaklera) dyspozycję zapisu na akcje składasz poprzez zlecenie w serwisie transakcyjnym mBanku, wybierając opcję "Oferta publiczna" zgodnie z poniższą ścieżką:
Logowanie do serwisu transakcyjnego --> Moje Finanse> "Inwestycje" --> "Giełda" --> zakładka w lewym menu "Oferta publiczna"--> Tower IPO S.A.

W momencie składania dyspozycji zapisu na rachunku powiązanym z usługa maklerską muszą być środki na pokrycie wartości zlecenia.