GETIN HOLDING SA (31/2018) Zmiana terminu przekazania

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

GETIN HOLDING SA (31/2018) Zmiana terminu przekazania skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2018 r. i skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2018 r.

13.07. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 31/2018

Getin Holding S.A. (dalej: Emitent) informuje, że skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2018 r., którego termin przekazania do publicznej wiadomości został wyznaczony w raporcie bieżącym nr 02/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. na dzień 21 sierpnia 2018 r., zostanie opublikowany w dniu 29 sierpnia 2018 r.

Ponadto Emitent informuje, że skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2018 r., którego termin przekazania do publicznej wiadomości został wyznaczony w raporcie bieżącym nr 02/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. na dzień 14 listopada 2018 r., zostanie opublikowany w dniu 23 listopada 2018 r.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t. j. tekst jednolity Dz. U. 2013 r. poz. 1382) w związku z §80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz