AGORA SA (24/2018) Odpis aktualizujący przeterminowane należności

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

13.07. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 24/2018

Zarząd Agory S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka", "Agora") informuje, iż w dniu 13 lipca 2018 r. Spółka podjęła decyzję o dokonaniu odpisu aktualizującego należności przeterminowane, zagrożone prawdopodobieństwem nieściągalności w kwocie około 13,6 mln zł od jednego z jej kontrahentów.

Powyższa kwota nie jest ostateczna i może ulec zmianie w toku przeglądu jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Agora za okres od 1 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2018 r. prowadzonego przez biegłego rewidenta.

Odpis aktualizujący przeterminowane i zagrożone dużym prawdopodobieństwem nieściągalności należności może mieć istotny negatywny wpływ na wynik finansowy Spółki i Grupy Agora, dlatego też Zarząd Spółki podjął decyzję o publikacji niniejszego raportu bieżącego. Szczegółowe informacje na temat jednostkowych i skonsolidowanych wyników finansowych Spółki zostaną przekazane w śródrocznym skonsolidowanym i jednostkowym sprawozdaniu finansowym za okres od 1 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2018 r., które Spółka opublikuje w dniu 10 sierpnia 2018 r.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż podjął wcześniej liczne działania zmierzające do zmniejszenia zadłużenia ze strony kontrahenta. Obecnie Spółka podejmuje kolejne zdecydowane i przewidziane prawem działania w celu odzyskania należnych jej płatności.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz