MARVIPOL DEVELOPMENT SA (29/2018) Informacja nt. rozpoczęcia realizacji projektu magazynowego w Warszawie

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

13.07. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 29/2018

Zarząd Marvipol Development S.A. z siedzibą w Warszawie [Emitent] informuje o powzięciu wiadomości, iż w dniu 13 lipca 2018 r. został podpisany pakiet dokumentów dotyczących realizacji i finansowania zamierzenia inwestycyjnego polegającego na wybudowaniu budynku magazynowego w Warszawie [Projekt].

W ramach ww. dokumentów spółka PDC Industrial Center 59 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie [Spółka Celowa], która w toku realizacji Projektu zostanie wspólnym przedsięwzięciem Marvipol Logistics S.A. - jednostki zależnej Emitenta oraz PG Dutch Holding I B.V. (spółka prawa holenderskiego) podpisała z Panattoni Development Europe Sp. z o.o. [Panattoni, Deweloper] m.in. umowę deweloperską [Umowa] dotyczącą realizacji Projektu. Na mocy Umowy, Spółka Celowa zleciła Deweloperowi koordynowanie i monitorowanie prac związanych z realizacją Projektu, w tym wybór Generalnego Wykonawcy, z którym Spółka Celowa zawrze umowę o roboty budowlane. Umowa została zawarta z zastrzeżeniem warunku zawieszającego, jakim jest nabycie przez Spółkę Celową nieruchomości, na której ma zostać zrealizowany Projekt. Ponadto Emitent wyjaśnia, że realizacja Projektu wymaga uzyskana niezbędnych pozwoleń administracyjnych.

Dodatkowo w dniu 13 lipca 2018 r., w związku z realizacją Projektu, Marvipol Logistics S.A. zawarła ze Spółką Celową umowę pożyczki, na podstawie której udzieli Spółce Celowej pożyczki w kwocie 4 mln EUR z przeznaczeniem na finansowanie nabycia nieruchomości, na której ma zostać zrealizowany Projekt. Pożyczka zostanie udzielona na warunkach, które nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz