ALCHEMIA SA (32/2018) Realizacja skupu akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży.

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

13.07. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 32/2018

Zarząd Alchemia S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") informuje, że w dniu 13.07.2018 roku Dom Maklerski mBank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("mBank S.A."), działając w imieniu i na rachunek Emitenta podczas sesji giełdowej na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nabył 2.350 (słownie: dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt) sztuk akcji własnych.

Akcje zostały nabyte w związku z realizowanym programem skupu akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży, przyjętym przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta uchwałą nr 18/2015 z dnia 17 czerwca 2015r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Alchemia S.A w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży, zmienionym uchwałą nr 9/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 17 maja 2018r.

Zgodnie z informacją przekazaną przez mBank S.A., w dniu 13.07.2018 roku zrealizowano nabycie o godz.:

- 13:47:45 zrealizowano nabycie 2.350 (słownie: dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt) sztuk akcji własnych Emitenta, o wartości nominalnej 1,30 zł każda, stanowiących łącznie 0,001% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,001% głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia S.A. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 4,29zł;

W wyniku transakcji z 13.07.2018 roku oraz przy uwzględnieniu uprzednio nabytych przez Spółkę akcji własnych w celu realizacji programu zakupu akcji, Spółka posiada łącznie 19.670.950 szt. akcji własnych, stanowiących 9,835% udziału w kapitale zakładowym oraz 9,835% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Szczegółowa podstawa prawna: Art. 2 ust. 3 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz