TOWER INVESTMENTS SA (40/2018) Zawarcie umów przedwstępnych przez spółkę zależną

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

13.07. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 40/2018

Zarząd Tower Investments S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym Tower Investments sp. z o.o., w której jedynym udziałowcem jest Spółka, zawarła - jako sprzedający - z osobami fizycznymi działającymi w formie spółki cywilnej dwie przedwstępne umowy sprzedaży ("Umowy") czterech lokali niemieszkalnych położonych w Radomiu przy ul. 25 Czerwca, o łącznej powierzchni 1.239,82 m2 ("Nieruchomość"), wraz z przynależnymi do nich udziałami w częściach wspólnych nieruchomości oraz nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,0183 ha, która stanowi dodatkowy dojazd do Nieruchomości, za łączną cenę netto 5.535.000 (pięć milionów pięćset trzydzieści pięć tysięcy) złotych brutto. Część ceny w wysokości 100.000 złotych brutto (sto tysięcy złotych) została zapłacona tytułem zaliczki.

Umowa przyrzeczona zostanie zawarta do dnia 14 grudnia 2018 roku.

Umowy zostały uznane za istotne ze względu na ich łączną wartość.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz