HOLLYWOOD SA (17/2018) Zawarcie umowy przez spółki zależne Emitenta

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

13.07. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 17/2018

Zarząd Spółki Hollywood S.A. ("Emitent") z siedzibą w Sierpcu informuje, że w dniu 13 lipca 2018 roku powziął informację o podpisaniu w dniu 9 lipca 2018 roku przez konsorcjum spółek z Grupy Kapitałowej, tj. Hollywood Textile Service sp. z o.o. oraz HTS Baltica sp. z o.o., umowy świadczenia usług pralniczych ze spółką Szpitale Pomorskie sp. z o.o.. Umowa została zawarta na czas określony 24 miesięcy. Wartość umowy 4.723,2 tys. zł brutto.

Emitent podaje powyższe informacje do wiadomości publicznej ze względu na fakt, iż w jego ocenie mają one znaczący wpływ na działalność Emitenta.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE ("Rozporządzenie MAR")

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz