SUNEX SA (23/2018) Rejestracja zmian Statutu SUNEX S.A.

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

13.07. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący z plikiem 23/2018

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd SUNEX S.A. ("Spółka", "Emitent"), w dniu dzisiejszym powziął informację, że w dniu 12.07.2018 r. Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji zmian Statutu Spółki, przyjętych uchwałą nr 16/V/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 22 maja 2018 roku.

Aktualny Statut Spółki uwzględnia następujące zmiany zarejestrowane przez Sąd Rejonowy: Zmiana § 31 lit e:

- Dotychczasowe brzmienie:

Do praw i obowiązków Rady Nadzorczej należy w szczególności:

[...]

e) ustalanie warunków wynagradzania i zatrudniania członków Zarządu; zawieranie z członkami Zarządu umów o pracę lub innych umów (kontraktów);

- Nowe brzmienie:

Do praw i obowiązków Rady Nadzorczej należy w szczególności:

[...]

e) ustalanie warunków wynagradzania i zatrudniania członków Zarządu;

Skreślenie § 31 lit h:

- Dotychczasowe brzmienie:

zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego Spółki;

Przeliterowanie pozostałych liter § 31

Zmiana § 38:

- Dotychczasowe brzmienie:

Rada Nadzorcza zawiera w imieniu Spółki umowy z członkami Zarządu. W umowie między Spółką, a członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.

- Nowe brzmienie:

W umowie między Spółką, a członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia do kompetencji, którego należy zawieranie umów z kontrahentami, innych niż określone w § 31 lit. e Statutu.

Zmiana § 40:

- Dotychczasowe brzmienie:

Organizację Spółki określa regulamin organizacyjny uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

- Nowe brzmienie:

Organizację Spółki określa regulamin organizacyjny uchwalony przez Zarząd

W związku z powyższym Zarząd Emitenta w załączeniu podaje do publicznej wiadomości tekst jednolity Statutu Spółki.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz