GRUPA LOTOS SA (21/2018) Aktualizacja informacji dotyczących realizacji projektu EFRA

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

13.07. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 21/2018

Aktualizując informacje podane do publicznej wiadomości przez Grupę LOTOS S.A. ("Emitent") w formie raportu bieżącego nr 2/2018 z dnia 12 stycznia 2018 roku, Zarząd Emitenta informuje, na podstawie prowadzonych uzgodnień pomiędzy spółką zależną, LOTOS Asfalt Sp. z o.o. (dalej "LOTOS Asfalt"), Emitentem oraz KT - Kinetics Technology S.p.A. (głównym wykonawcą projektu EFRA; dalej "KT"), iż trwa ustalanie ostatecznego terminu uzyskania statusu RFSU (ang. Ready for Start Up, tj. gotowości do uruchamiania) instalacji opóźnionego koksowania - DCU.

Zarząd Emitenta szacuje, iż pełne planowane efekty ekonomiczno - finansowe, wynikające z eksploatacji wszystkich instalacji projektu EFRA (awizowane w raporcie bieżącym 24/2015 i następnych publicznych komunikatach Emitenta) wystąpią w skonsolidowanych wynikach Emitenta nie wcześniej niż w drugim kwartale 2019 roku.

Zarząd Emitenta opiera powyższy wniosek na aktualnym stanie uzgodnień dotyczących projektu EFRA, pomiędzy LOTOS Asfalt, Emitentem oraz KT oraz na wynikach własnych analiz. Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, iż na dzień 30 czerwca 2018 roku, całkowite zaawansowanie realizacji projektu EFRA wyniosło 95,5% (na 31 grudnia 2017 roku wskaźnik wynosił 89,8%), przy czym dwie z trzech kluczowych instalacji projektu EFRA, t.j. HGU (ang. Hydrogen Generation Unit - instalacja produkcji wodoru) oraz HVDU (ang. Hydrowax Vacuum Distillation Unit - instalacja destylacji próżniowej dla pozostałości z procesu hydrokrakingu) osiągnęły status RFSU.

Zarząd Emitenta podkreśla, że przyczyny opóźnień w realizacji projektu EFRA są niezależne od Emitenta oraz LOTOS Asfalt.

Emitent będzie niezwłocznie informować, w trybie raportu bieżącego, o istotnych ustaleniach wpływających na realizację przedmiotowego projektu inwestycyjnego.

Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz