INDATA SA (69/2018) Wezwanie do zapłaty Administratora Zabezpieczeń Obligacji serii A2

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

13.07. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 69/2018

Zarząd Indata Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 12 lipca 2018 roku Emitent otrzymał od Kancelarii Adwokackiej Kramer i Wspólnicy spółka jawna z siedzibą w Warszawie, działającej na rzecz posiadaczy obligacji serii A2, jako Administrator Zabezpieczeń Obligacji serii A2, wezwanie do dobrowolnej zapłaty kwot wymagalnych wierzytelności wynikających z Obligacji serii A 2 wyemitowanych prze Spółkę, o wartości nominalnej 1.053.057,18 zł, na którą składają się:

1. kwota wykupu do jakiej zobowiązany był Emitent w wysokości 1.022.000,00 zł;

2. kwota odsetek za drugi okres odsetkowy, obliczona zgodnie z Warunkami Emisji oraz kwota odsetek za część trzeciego okresu odsetkowego liczonego od dnia złożenia poszczególnych żądań przedterminowego wykupu obligacji w łącznej wysokości 31.057,18 zł.

wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia złożenia poszczególnych żądań przedterminowego wykupu obligacji do dnia zapłaty.

Administrator Zabezpieczeń wskazał, iż w przypadku braku zaspokojenia wierzytelności w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, podejmie działania bezpośrednio zmierzające do zaspokojenia w/w należności z całego majątku Emitenta do maksymalnej łącznej kwoty 1.542.000,00 zł, stosownie do złożonego przez Emitenta w dniu 27 listopada 217 roku oświadczenia o ustanowieniu tytułu egzekucyjnego w trybie art. 777 par. 1 pkt 5 kodeksu postępowania cywilnego.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz