ARCHICOM SA (41/2018) Podjęcie decyzji o umorzeniu części obligacji serii M1/2016

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

13.07. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 41/2018

Zarząd ARCHICOM S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka") w nawiązaniu do raportu nr 26/2016 z 28.06.2016 informuje, iż w dniu 13 lipca 2018 roku Spółka nabyła w celu umorzenia 7.500 (siedem tysięcy pięćset) sztuk obligacji zwykłych, niezabezpieczonych, na okaziciela serii M1/2016 o wartości nominalnej 1.000 zł (tysiąc złotych) każda, o łącznej wartości nominalnej 7.500.000 zł (siedem milionów pięćset tysięcy złotych), wyemitowanych przez spółkę w dniu 1 lipca 2016 roku, zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. pod numerem ISIN PLARHCM00040 i notowanych w Alternatywnym Systemie Obrotu organizowanym przez BondSpot S.A.

Jednocześnie Zarząd Spółki w dniu 13 lipca 2018r. podjął uchwałę w przedmiocie umorzenia tych obligacji z dniem 13 lipca 2018r. Ponadto w dniu 13 lipca 2018 r. złożony został wniosek do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych o wycofanie z depozytu wskazanych wyżej obligacji.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz