EVEREST INVESTMENTS SA (16/2018) Ogłoszenie kolejnej przerwy w

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

EVEREST INVESTMENTS SA (16/2018) Ogłoszenie kolejnej przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Everest Investments S.A.

13.07. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący z plikiem 16/2018

Podstawa prawna: Zarząd Spółki Everest Investments S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000301483 ("Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego Emitenta nr 14-2018 z dnia 29 czerwca 2018 roku, informuje, iż na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Everest Investments S.A. zwołanym na dzień 29 czerwca 2018 roku, kontynuowanym w dniu 13 lipca 2018 roku, na wniosek jednego obecnego akcjonariusza, zarządzono przerwę w obradach Walnego Zgromadzenia.

Wznowienie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta nastąpi w dniu 27 lipca 2018 roku o godzinie 17.00 w Warszawie (00-252 Warszawa) przy ul. Podwale 13/15 (budynek ZDZ, III piętro), w siedzibie Kancelarii Notarialnej Jakub Szymczak Miron Jakubiak Paweł Czajka Katarzyna Nowak Joanna Kurek Patrycja Konończuk Wanda Wojewoda Joanna Zubala Sebastian Chaber Spółka Cywilna.

Treść uchwały w sprawie zarządzenia przerwy wraz z wynikiem głosowania stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:

§ 19 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz