ARCHICOM SA (42/2018) Zawarcie umowy powierniczej dotyczącej

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

ARCHICOM SA (42/2018) Zawarcie umowy powierniczej dotyczącej realizacji Programu Motywacyjnego oraz zawarcie umowy objęcia akcji serii G

13.07. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 42/2018

Zarząd ARCHICOM S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka") informuje, że w dniu 13 lipca 2018r. Spółka zawarła ze spółką pod firmą DKR Investment Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (KRS 0000507327) umowę agencyjno - powierniczą dotyczącą realizacji Programu Motywacyjnego w Spółce i Grupie Kapitałowej Archicom S.A. na podstawie której spółka DKR Investment Sp. z o.o. ma wykonywać funkcję powiernika oraz agenta w odniesieniu do akcji, które wyemituje Zarząd Spółki na podstawie upoważnienia zawartego w uchwale z dnia 30 maja 2018 roku nr 19/05/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Spółki w sprawie zmiany Statutu poprzez udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz upoważnienia Zarządu do pozbawienia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej Spółki (emisja do 220.354 akcji w celu realizacji programu motywacyjnego dla członków Zarządu Archicom S.A. oraz kluczowych menedżerów Archicom S.A. i Grupy Kapitałowej Archicom S.A.). Zgodnie z treścią umowy spółka DKR Investment Sp. z o.o. obejmie akcje wyemitowane na postawie uchwały Zarządu Archicom SA, a następnie zaoferuje je na żądanie Spółki osobom uprawnionym do nabycia akcji w ramach Programu Motywacyjnego oraz będzie dokonywała czynności związane ze zbywaniem tych akcji w/w osobom uprawnionym.

Ponadto Zarząd w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 40/2018 z dnia 12 lipca 2018 roku dotyczącego Uchwały Zarządu Spółki w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii G, niniejszym informuje, że w dniu 13 lipca 2018r.zawarł umowę objęcia 136.354 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 10,00 zł każda, o łącznej wartości nominalnej 1.363.540,00 zł, ze spółką DKR Investment Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu w zamian za wkład pieniężny o wartości 1.363.540,00 zł, tym samym akcje zostały objęte w zamian za cenę odpowiadającą wartości nominalnej akcji (10,00 zł). Zgodnie z zawartą umową wkład pieniężny zostanie wniesiony nie później niż do dnia 20 lipca 2018 r.

Jednocześnie Zarząd Spółki przypomina, iż podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji objętych akcji serii G zostanie dokonane z chwilą wpisu podwyższenia do właściwego rejestru sądowego.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz