AMREST HOLDINGS SE (36/2018) Korekta RB 36/2018 Transakcje na

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

AMREST HOLDINGS SE (36/2018) Korekta RB 36/2018 Transakcje na akcjach własnych AmRest wykonane w ramach realizacji programu opcji menadżerskich

13.07. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący z plikiem 36/2018

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Korekta w związku z omyłkowym podaniem nieprawidłowych danych dla transakcji nabycia dokonanej 4 lipca 2018 roku oraz w konsekwencji nieprawidłowego stanu posiadania akcji własnych oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki po dokonaniu wspomnianej transakcji. Skorygowane szczegóły dotyczące transakcji znajdują się w załączniku do niniejszego raportu. Treść raportu nie zmieniła się:

AmRest Holdings SE ("AmRest", "Spółka") informuje o transakcjach na akcjach własnych AmRest wykonanych w ramach realizacji programu opcji menadżerskich poza systemem obrotu między 28 czerwca a 4 lipca 2018 roku. Łącznie dokonano zbycia 1 152 akcji AmRest stanowiących 0,0054% kapitału zakładowego Spółki oraz nabycia 5 320 akcji stanowiących 0,0251% kapitału zakładowego Spółki. Szczegóły dotyczące transakcji znajdują się w załączniku do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:

Art. 5 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz