MURAPOL (44/2018) Korekta raportu nr 43/2018 z dnia 13 lipca 2018

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

MURAPOL (44/2018) Korekta raportu nr 43/2018 z dnia 13 lipca 2018 roku w sprawie zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży nieruchomości zlokalizowanej w Gdańsku przy ul. Jabłoniowej

13.07. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 44/2018

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd MURAPOL S.A. niniejszym przekazuje korektę raportu bieżącego ESPI nr 43/2018 z dnia 13 lipca 2018 r. Korekta polega na wskazaniu poprawnej liczby lokali mieszkalnych jakie mają być planowo wybudowane w ramach realizacji projektu deweloperskiego na nieruchomości, o której mowa w ww. raporcie (zmiana z 230 lokali mieszkalnych na 224 lokali mieszkalnych).

Poniżej skorygowana treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 17/2018 z dnia 27 marca 2018 roku za pośrednictwem którego MURAPOL S.A. ("Emitent") poinformował o zawarciu aneksu do przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości z dnia 8 września 2016 roku, na podstawie której Emitent zobowiązał się zakupić od trzech osób fizycznych nieruchomość zlokalizowaną w Gdańsku przy ul. Jabłoniowej o łącznej powierzchni 1,56 ha za cenę 6,3 mln zł netto, Zarząd Emitenta niniejszym informuje, iż w dniu 13 lipca 2018 roku została zawarta umowa przyrzeczona sprzedaży ww. nieruchomości, na mocy której Murapol Projekt 36 sp. z o. o. (spółka zależna Emitenta - wskazana jako podmiot, który wstępuje w ogół praw i zobowiązań Emitenta wynikających z umowy przedwstępnej) nabył prawo własności ww. nieruchomości.

Zawarcie umowy przyrzeczonej nastąpiło pomimo formalnego nie spełnienia się warunku dotyczącego uzyskania ostatecznej i prawomocnej decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowę, z uwagi na to, że warunek ten był zastrzeżony na korzyść kupującego, a decyzja o udzieleniu pozwolenia została uzyskana w lipcu br. i na dzień zawarcia umowy przyrzeczonej jedynie nie uzyskała statusu decyzji ostatecznej.

Na ww. nieruchomości planowana jest realizacja projektu deweloperskiego obejmującego budowę 224 lokali mieszkalnych, o łącznej powierzchni użytkowej mieszkalnej (PUM) 8733,08 m2.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz