PFLEIDERER GROUP SA (23/2018) Informacja nt. ratingu Pfleiderer

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

14.07. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 23/2018

Zarząd Pfleiderer Group S.A. ("Pfleiderer") informuje, że 13 lipca 2018 r. Moody's Investors Service ("Moody's") obniżył korporacyjny rating rodzinny (CFR) Pfleiderer z poziomu Ba3 do B1 a rating prawdopodobieństwa defaultu (PDR) z poziomu Ba3-PD do B1-PD z perspektywą stabilną. Zgodnie z raportem Moody's, obniżenie ratingu jest spowodowane potencjalnymi zmianami w odniesieniu do nadrzędnego zabezpieczonego kredytu Pfleiderer poprzez podwyższenie kwoty finansowania o 130 mln EUR w ramach zabezpieczonej transzy nadrzędnej typu term loan B z obecnego poziomu 350 mln EUR (z zapadalnością w 2024 roku) i planowanym przeznaczeniem środków z podwyższenia na sfinansowanie programu skupu akcji własnych oraz związanych z tym kosztów i wydatków.

Pfleiderer obecnie analizuje rynek w zakresie możliwych do uzyskania warunków ewentualnego podwyższenia kwoty finansowania i przekaże odpowiednie istotne informacje w przypadku pomyślnego uzgodnienia warunków podwyższenia kwoty finansowania zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa. Pfleiderer podkreśla, że nie zostały jeszcze podjęte decyzje w zakresie faktycznego uruchomienia programu skupu akcji własnych, który został ustanowiony na podstawie uchwał walnego zgromadzenia Pfleiderer w dniu 11 czerwca 2018 r. (zgodnie z informacjami przekazanymi w raporcie bieżącym nr 19/2018 r. z 11 czerwca 2018 r.).

Niniejszy raport został sporządzony zgodnie z art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE 173/1 z dnia 12 czerwca 2014 r.).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz