GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY SA (24/2018) Szacunkowe wybrane

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY SA (24/2018) Szacunkowe wybrane skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. za I półrocze 2018 roku

12.08. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 24/2018

Zarząd Grupy Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. (dalej: "Emitent") przekazuje do publicznej wiadomości szacunkowe wybrane skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta za I półrocze 2018 roku:

Przychody: 1 759,4 mln zł

EBITDA: 189,6 mln zł

EBITDA z wyłączeniem zdarzeń jednorazowych: 196,3 mln

Wynik netto: 90,6 mln zł

Wynik netto z wyłączeniem zdarzeń jednorazowych: 96,1 mln zł

Przy ustalaniu wielkości z wyłączeniem zdarzeń jednorazowych dokonano korekty o odpis aktualizujący wartości aktywów trwałych w wysokości (-) 6 771 tys.zł, o którym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 23/2018 z 8 sierpnia 2018 roku.

Zarząd Emitenta uznał informację o wynikach skonsolidowanych za istotną z uwagi na znacząco niższy poziom wyników finansowych wypracowanych w II kwartale 2018 w stosunku do wyników osiąganych w analogicznych okresach w trzech latach poprzednich; jednocześnie wyniki odbiegają od oczekiwań rynkowych. Na niższy poziom wyników miały głównie wpływ następujące czynniki: istotny wzrost cen surowców i spadek cen nawozów azotowych.

Wyniki podlegają aktualnie weryfikacji przez biegłego rewidenta, zgodnie z przepisami prawa. Zaprezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku nastąpi 28 sierpnia 2018 roku.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz