GETBACK SA W RESTRUKTURYZACJI (1/2019) Nieprawomocne postanowienie

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

GETBACK SA W RESTRUKTURYZACJI (1/2019) Nieprawomocne postanowienie Krajowego Rejestru Sądowego w sprawie odmowy wpisu Pani Pauliny Pietkiewicz jako Członka Rady Nadzorczej delegowanego do czasowego wykonywania funkcji Członka Zarządu

13.01. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 1/2019

Zarząd GetBack S.A. w restrukturyzacji ("Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 130/2018 dotyczącego oddelegowania Pani Pauliny Pietkiewicz - członka Rady Nadzorczej Spółki - na okres do dnia 10 marca 2019 r. włącznie, do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu Spółki odpowiedzialnego za nadzór nad przygotowaniem roszczeń cywilnych przysługujących Spółce oraz za nadzór nad prowadzeniem postępowań karnych z udziałem Spółki; informuje, że Spółka powzięła wiedzę o wydaniu przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 04 stycznia 2019 r. postanowienia, na mocy którego Krajowy Rejestr Sądowy oddalił wniosek Spółki o ujawnienie informacji o delegacji Pani Pauliny Pietkiewicz do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu Spółki do dnia 10 marca 2019 r. W uzasadnieniu tego postanowienia Krajowy Rejestr Sądowy wskazał na wiążące - w ocenie tego Sądu - ograniczenie, wynikające z przepisów ustawy Kodeks spółek handlowych (tj. z art. 383 § 1 ustawy Kodeks spółek handlowych), czasu delegowania do wykonywania czynności danego członka zarządu, który to okres delegowanie nie może trwać dłużej niż 3 miesiące; który to okres 3 miesięcy może być przedłużony wyłącznie w wyjątkowych okolicznościach, które to okoliczności - w ocenie tego Sądu - w przpadku Spółki aktualnie nie występują.

Powołane postanowienie zostało wydane pod sygnaturą: VI Ns-Rej. KRS 48859/18/643; postanowienie to nie jest prawomocne.

Podpisy osób reprezentujących GetBack S.A. w restrukturyzacji.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz