LOKUM DEWELOPER SA (2/2019) Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

14.01. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 2/2019

Zarząd Lokum Deweloper S.A. ("Emitent") podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku:

Raporty roczne:

- jednostkowy raport roczny za rok 2018 - w dniu 27.03.2019 roku,

- skonsolidowany raport roczny za rok 2018 - w dniu 27.03.2019 roku.

Raport półroczny:

- skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2019 roku - w dniu 28.08.2019 roku.

Raporty kwartalne:

- skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2019 roku - w dniu 15.05.2019 roku,

- skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2019 roku - w dniu 20.11.2019 roku.

Dodatkowo Emitent informuje, iż:

- zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia nie będzie publikował skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2018 roku oraz II kwartał 2019 roku,

- zgodnie z § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia, w raportach skonsolidowanych kwartalnych i półrocznym zawarte będą odpowiednio kwartalne i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe.

Szczegółowa podstawa prawna:

§ 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz