POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH SA (2/2019) Rejestracja

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH SA (2/2019) Rejestracja podwyższenia kapitału w drodze emisji akcji serii L i zmiany Statutu Spółki

14.01. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący z plikiem 2/2019

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Polskiego Banku Komórek Macierzystych S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 14 stycznia 2019 roku powziął informację o dokonaniu w dniu 11 stycznia 2019 roku przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) wpisu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w związku z emisją nowych akcji serii L oraz zmianie Statutu Emitenta zgodnie z uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 listopada 2018 r.

Kapitał zakładowy Emitenta został podwyższony o 459.364 zł poprzez emisję 918.728 akcji. Zarejestrowany kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.840.891 zł i dzieli się na 5.681.782 akcji na okaziciela o wartości nominalnej 0,50 zł każda, z których przysługuje prawo do 5.681.782 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Struktura kapitału zakładowego Emitenta przedstawia się następująco:

1.752.227 akcji serii A,

203.600 akcji serii B,

30.600 akcji serii C,

484.400 akcji serii D,

232.200 akcji serii E,

1.630.000 akcji serii F,

94.200 akcji serii G,

32.000 akcji serii H,

163.000 akcji serii I,

112.593 akcje serii J,

28.234 akcji serii K,

918.728 akcji serii L.

Jednocześnie Emitent informuje, iż na podstawie postanowień Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 listopada 2018 r. KRS dokonał zmiany § 5 ust. 2 Statutu Spółki w ten sposób, że jego dotychczasowa treść w brzmieniu:

"2. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.381.527,00 (dwa miliony trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset dwadzieścia siedem) złotych i dzieli się na 4.763.054 (cztery miliony siedemset sześćdziesiąt trzy tysiące pięćdziesiąt cztery) akcje o wartości nominalnej 0,50 złotego (pięćdziesiąt groszy) każda, w tym:

1) 1.752.227 (jeden milion siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście dwadzieścia siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii A;

2) 203.600 (dwieście trzy tysiące sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii B;

3) 30.600 (trzydzieści tysięcy sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii C;

4) 484.400 (czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące czterysta) akcji zwykłych na okaziciela serii D;

5) 232.200 (dwieście trzydzieści dwa tysiące dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii E

6) 1.630.000 (jeden milion sześćset trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F;

7) 94.200 (dziewięćdziesiąt cztery tysiące dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii G;

8) 32.000 (trzydzieści dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii H;

9) 163.000 ( sto sześćdziesiąt trzy tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii I;

10) 112.593 (sto dwanaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii J; oraz

11) 28.234 (dwadzieścia osiem tysięcy dwieście trzydzieści cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii K."

otrzymał następujące brzmienie:

"2. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.840.891 (dwa miliony osiemset czterdzieści tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt jeden) złotych i dzieli się na 5.681.782 (pięć milionów sześćset osiemdziesiąt jeden tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwa) akcje o wartości nominalnej 0,50 złotego (pięćdziesiąt groszy) każda, w tym:

1) 1.752.227 (jeden milion siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście dwadzieścia siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii A;

2) 203.600 (dwieście trzy tysiące sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii B;

3) 30.600 (trzydzieści tysięcy sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii C;

4) 484.400 (czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące czterysta) akcji zwykłych na okaziciela serii D;

5) 232.200 (dwieście trzydzieści dwa tysiące dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii E

6) 1.630.000 (jeden milion sześćset trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F;

7) 94.200 (dziewięćdziesiąt cztery tysiące dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii G;

8) 32.000 (trzydzieści dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii H;

9) 163.000 ( sto sześćdziesiąt trzy tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii I;

10) 112.593 (sto dwanaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii J; oraz

11) 28.234 (dwadzieścia osiem tysięcy dwieście trzydzieści cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii K;

12) 918.728 (dziewięćset osiemnaście tysięcy siedemset dwadzieścia osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii L."

W załączeniu Emitent przekazuje opracowany przez Zarząd Spółki tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający powyższe zmiany.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz