IMPEL SA (1/2019) Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2019

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

14.01. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 1/2019

Zarząd Impel S.A. podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2019:

1.Jednostkowy raport roczny Impel S.A. oraz skonsolidowany raport roczny Grupy Impel za rok obrotowy 2018 - 2 kwietnia 2019 roku.

2.Skonsolidowane raporty kwartalne:

skonsolidowany raport kwartalny Grupy Impel za I kwartał 2019 roku - 17 maja 2019 roku,

skonsolidowany raport kwartalny Grupy Impel za III kwartał 2019 roku - 15 listopada 2019 roku,

3.Skonsolidowany raport półroczny Grupy Impel za I półrocze 2019 roku -6 września 2019 roku.

Jednocześnie Zarząd Impel S.A. oświadcza, że zgodnie z § 62 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (dalej: "RMF GPW"), Spółka nie będzie publikować odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych. Skonsolidowane raporty kwartalne Grupy Impel zawierać będą kwartalne skrócone sprawozdania finansowe oraz zawierać będą także kwartalne informacje finansowe Spółki. Spółka również, zgodnie z § 62 ust. 3 RMF GPW, nie będzie publikować odrębnego jednostkowego raportu półrocznego.

Ponadto Zarząd Impel S.A. oświadcza, że Spółka nie będzie publikować skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2019 roku oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2019 roku, zgodnie z regulacją § 79 ust. 2 RMF GPW.

Podstawa prawna:

RMF GPW z § 80 ust. 1

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz