REGNON SA (1/2019) Zawiadomienie w trybie art. 70 pkt. 1 ustawy o ofercie publicznej.

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

14.01. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący z plikiem 1/2019

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Regnon S.A. [Emitent] działając na podstawie art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych [t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 512 z późn. zm.] informuje, że w dniu 14 stycznia 2019 r. otrzymała od Madoran Enterprises Limited zawiadomienie o pośrednim nabyciu akcji Emitenta, poprzez nabycie w dniu 15 maja 2018 r. 100,00% udziałów w spółce prawa czeskiego Wiwex Invest s.r.o. Spółka Wiwex Invest s.r.o. posiada 464 524 akcje Regnon S.A., którym odpowiada udział w kapitale zakładowym Emitenta wynoszący 9,73%, z akcji tych przysługuje 464 524 głosów na walnym zgromadzeniu Regnon S.A., stanowiących 9,73% w ogólnej liczbie głosów. Treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz