KRYNICKI RECYKLING SA (1/2019) Podpisanie aneksu nr 2 do znaczącej umowy handlowej

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

14.01. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 1/2019

Zarząd Krynicki Recykling S.A. (dalej Emitent) z siedzibą w Olsztynie informuje, że w dniu 14 stycznia 2019 roku podpisał Aneks nr 2 do umowy handlowej (dalej Umowa) z Ardagh Glass S.A. z siedzibą w Gostyniu. O zawarciu wyżej wymienionej umowy Emitent informował w ESPI 3/2017 oraz ESPI 1/2018. Przedmiotem umowy jest dostawa stłuczki szkła opakowaniowego do Ardagh Glass S.A.

Na mocy niniejszego aneksu wydłużony został okres obowiązywania umowy z dnia 31 grudnia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku. Aneks nr 2 do umowy obejmuje dostawy stłuczki, które będą realizowane w roku 2019, a jego szacunkowa wartość wynosi 19.116.000 zł netto i jest uzależniona od faktycznie zrealizowanych dostaw. Pozostałe warunki umowy nie uległy zmianie.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz