INTERFERIE SA (2/2019) Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 14.01.2019 roku

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

14.01. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący z plikiem 2/2019

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd INTERFERIE S.A. podaje do wiadomości treść uchwał, które zostały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 14.01.2019 r.

Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, jak również nie zgłoszono do protokołu sprzeciwu w odniesieniu do żadnej z uchwał, a ponadto nie wystąpiły projekty uchwał, które były poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte.

Podstawa prawna §19 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz