FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SA (1/2019) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 r.

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

14.01. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 1/2019

Zarząd RAFAMET S.A. informuje o terminach przekazywania do publicznej wiadomości raportów okresowych Spółki w 2019 roku:

1. Skonsolidowane raporty kwartalne:

- za I kwartał 2019 r. - 24 maja 2019 r.,

- za III kwartał 2019 r. - 22 listopada 2019 r.

2. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2019 r. - 30 września 2019 r.

3. Raport roczny za 2018 r. - 24 kwietnia 2019 r.

4. Skonsolidowany raport roczny za 2018 r. - 24 kwietnia 2019 r.

Zgodnie z § 62 ust. 1 Rozporządzenia Spółka nie będzie publikowała jednostkowych raportów kwartalnych. W związku z powyższym skonsolidowane raporty kwartalne będą zawierały kwartalną informację finansową.

Działając na podstawie § 62 ust. 3 Emitent nie będzie publikował jednostkowego raportu półrocznego, w związku z czym w skonsolidowanym raporcie półrocznym zamieszczone będzie półroczne skrócone sprawozdanie finansowe wraz z raportem firmy audytorskiej z przeglądu oraz skróconą informacją dodatkową.

Na podstawie § 79 ust. 2 Rozporządzenia Emitent nie będzie przekazywał do publicznej wiadomości raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2019 r. oraz raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2018 r.

Podstawa prawna: § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 757).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz