ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA W RESTRUKTURYZACJI (1/2019)

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA W RESTRUKTURYZACJI (1/2019) Zawarcie Aneksu do porozumienia z dnia 21 grudnia 2017 roku zawartego z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A.

14.01. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 1/2019

Zarząd Zakładu Budowy Maszyn "ZREMB-CHOJNICE" S.A. ("Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2017 z dnia 13 stycznia 2017 roku, nr 3/2017 z dnia 17 stycznia 2017 roku, nr 5/2018 z dnia 06 lutego 2018 roku oraz nr 22/2018 z 10 lipca 2018 roku, informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 14 stycznia 2019 roku, wpłynął do siedziby Emitenta podpisany Aneks do porozumienia z dnia 21 grudnia 2017 roku zawartego z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie ("Bank") dotyczącego sposobu spłaty zobowiązania z tytułu hipoteki ustanowionej na nieruchomości należącej do Emitenta jako zabezpieczenie kredytu udzielonego Navimor-Invest S.A. przez Bank na podstawie umowy o kredyt w rachunku bieżącym z dnia 11 lipca 2014 roku wraz z późniejszymi zmianami ("Umowa Kredytu").

Przedmiotowy aneks zmienia sposób i terminy dokonywania spłat z tytułu wierzytelności posiadanej przez Bank względem Emitenta. Zgodnie z postanowieniami zawartego Aneksu, Emitent zobowiązał się do dokonania na rzecz Banku spłaty z tytułu wierzytelności, w terminie do dnia 20 grudnia 2019 roku, w następujących ratach:

11 rat po 50.000,00 zł płatne miesięcznie w terminach wskazanych szczegółowo w podpisanym aneksie, począwszy od grudnia 2018r. do listopada 2019 roku, za wyjątkiem miesiąca marca i grudnia 2019 roku;

1 rata w wysokości 1.000.000,00 zł płatna w dniu 29 marca 2019 roku;

ostatnia rata w wysokości 250.000 zł płatna w dniu 20 grudnia 2019 roku.

Spłaty będą zaliczane na poczet należności głównej Umowy Kredytu.

Pozostałe istotne postanowienia porozumienia z dnia 21 grudnia 2017 roku pozostają bez zmian.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz