ASBISC ENTERPRISES PLC (1/2019) Terminy publikacji raportów

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

ASBISC ENTERPRISES PLC (1/2019) Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku oraz informacja o przekazywaniu raportów skonsolidowanych

14.01. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 1/2019

Rada Dyrektorów ASBISc Enterprises Plc ("Spółka") niniejszym informuje o terminach publikacji raportów okresowych w 2019 roku:

Skonsolidowane raporty kwartalne:

- za IV kw. 2018 roku - 28 lutego 2019

- za I kw. 2019 roku - 9 maja 2019

- za III kw. 2019 roku - 7 listopada 2019

Skonsolidowany raport półroczny:

- za I półrocze 2019 roku - 8 sierpnia 2019

Skonsolidowany raport roczny:

- Skonsolidowany raport roczny za 2018 rok - 28 marca 2019.

Rada Dyrektorów informuje, że zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równorzędne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ("Rozporządzenie"), Spółka rezygnuje z publikacji skonsolidowanego raportu za II kwartał 2019 roku.

Jednocześnie, zgodnie z § 60 ust. 3 Rozporządzenia, Spółka informuje, że będzie publikowała skonsolidowane raporty okresowe i - jako emitent z siedzibą w państwie innym niż Rzeczpospolita Polska - nie będzie publikowała jednostkowych raportów okresowych.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz